Ontwerpbestemmingsplan Akkerlanen ter inzage gelegd

In de plannen voor de nieuwe woonwijk Akkerlanen is vooruitgang geboekt: het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Waalwijk heeft het ontwerpbestemmingsplan Akkerlanen ter inzage gelegd. Dit is een wettelijk verplichte stap.

Deze stap in de bestemmingsplanprocedure heeft wat langer op zich laten wachten dan gepland.

Eén van de belangrijkste redenen was de stikstofproblematiek, waar u wellicht in de media veel over gelezen heeft. De gemeente Waalwijk en de adviseurs van Waalborgh Bouwontwikkeling hebben hiervoor afgelopen maanden passende oplossingen gezocht.

Het college van B&W besloot op 11 februari jl. om:

  • in te stemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Akkerlanen;
  • in te stemmen met het ontwerp exploitatieplan;
  • het ontwerpbestemmingplan Akkerlanen op wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te brengen;

Aanpassing stedenbouwkundig plan

Het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan is iets aangepast ten opzichte van het voorontwerp. Zo is bijvoorbeeld de hoofdentree naar het gebied meer naar het noorden verplaatst. Ook komt er extra groenstrook tussen de bouwkavels en de Vijverlaan. Er is een exploitatieplan gemaakt, omdat nog enkelen percelen in het plangebied aangekocht moeten worden.

Maar verder blijft het plan voor deze ruim opgezette wijk bestaan uit maximaal 210 woningen met veel groen en water. Het stedenbouwkundig ontwerp is een mix van rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, semi-bungalows, patiowoningen en appartementen. Maar er is ook ruimte voor particuliere bouw op nog uit te geven bouwkavels voor vrijstaande woningen én voor collectief particulier opdrachtgeverschap door ouderen. Het gebied ligt tussen de Vijverlaan, de Akkerlaan en de Drunenseweg. Het wordt aan de oostkant begrensd door grasland, een bosplantsoen (’t Helleke) en het zwembad Olympia.

Meer informatie en inloopavond

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen sinds 20 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. De digitale verbeelding van het plan is te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-Ont1.

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan of de bijbehorende procedure? Kom dan naar de inloopavond van de gemeente Waalwijk op 3 maart a.s. van 19.30 tot 21.00 uur, Taxandriaweg 1 te Waalwijk. We benadrukken dat tijdens deze avond géén informatie wordt gegeven over bouwkavels, specifieke woningen en/of andere verkoopinformatie. Aanmelden is niet nodig.

naar boven